Kordon Kanı hakkında merak ettiğiniz konular için bize danışınız


Türkiye'nin
cGMP li Laboratuvarı

Servisler

Menu

LabBlog!

Kordon Kanı Bankası


KVKK Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu Aydınlatma Metni


AcıbademLabmed Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak "VeriSorumlusu" sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)ve ilgili sair mevzuat kapsamında, işbu aydınlatma metni çerçevesinde aşağıdaaçıklanan hususlar ile ilişkili meri kanunlara uygun olacak kişisel verileriniztoplanabilecek, saklanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesipolitikamız, tarafımızdan sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin(Ailelerimizin), müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile birlikte çalışılantedarikçi, pay sahiplerimiz iş ortağı veya işbirliği yapılan şirketlerin, kurumve kuruluşların müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer herhangi bir şekildebizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin elde edilen verilerininkorunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirketolarak kişisel verilerinizin güvenliği için gereken hassasiyeti göstermekteyiz.Bu nedenle Şirket, her türlü kişisel verilerin başta KVKK ve ilgili sairmevzuata uygun olarak işlenerek mümkün olabilen en iyi şekilde muhafazaedilmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Bu bilinçle, Veri sorumlusu olarak, KVKKçerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbuKişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’ni hazırlamışbulunmaktayız. 1.     Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi, İşleme Amacıve İşlenme Süresi


Şirket, veri sahibinin açık rızasıyla ve/veya KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilir, işleyebilir, kayıt altına alabilir ve paylaşabilir.


Şirket tarafından, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği, İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliği, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği, KVKK ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dâhilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.
Müşteri (Ailelerimiz), müşteri adayları, çalışanlar, tedarikçi, iş ortağı gibi sıfatları veya ürün hizmet talepleri nedeniyle gerçek kişilere ait kişisel veriler elektronik ve/veya fiziki ortamlarda toplanabilmektedir. Kişisel Veriler, veri sorumlusu Şirket ve temsilcileri, internet sitesi, dijital kanallar, online hizmetler ve  hizmet verilen tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda, tamamen ve/veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


Sair mevzuat ışığında ve işbu onay formunda yer alan esaslar ve gerek Şirket’in meşru menfaati doğrultusunda gerekse de faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı veya benzeri kanallar aracılığıyla elde edilecek ve işlenebilecek olan kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:


Kimlik bilgileriniz (Veli): Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, doğuma ilişkin hekim/kurum bilgileri ile sağlık verileri, sigorta veya sözleşme/hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
Yeni doğan çocuğunuza ait: Adı, soyadı, TC kimlik numarası, varsa pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri, tarihi ve saati, ağırlığı ve boyu, cinsiyeti, doğuma ilişkin hekim/kurum bilgileri ile sağlık verileri, sigorta veya sözleşme/hasta protokol numarası ve yeni doğan çocuğunuzu tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileri.
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
Sağlık Bilgileriniz: Akdedilen sözleşme sonrasında hizmet aldığınız başta Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’ye ait hastaneler ve/veya tıp merkezleri olmak üzere diğer sağlık hizmet sunucularından alınan laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, kan grubunuz,  ilk 24 saat bulguları ile yeni doğan bebeğinize/bebeklerinize ait sağlık veriler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kordon kanı toplanması ve saklanmasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü kişisel verileriniz. 


Şirket tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:


Kimliğinizi teyit etme,
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
Şirket iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
Şirket tarafından müşteri (aile) memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi. Hizmet kalitemizin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda, satış pazarlama faaliyetleri ve ödeme planları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarında kullanılma veya açık pozisyonların değerlendirilmesi sonucu işe alım süresinin başlatılabilmesi. 


İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Şirket veya hakim şirketlerine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
2.     Veri Güvenliğinin SağlanmasıVeri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket, Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve mezkur verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 


3.     Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, Sağlık Bakanlığı, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimiz, çalışmakta olduğumuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, özel sigorta şirketleri, yurt içindeki sistemlere ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki yurt içi veya yurt dışındaki şirket ortaklarımız ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş., hakim ortağı ve iştirakleri ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işbirliği yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile mevzuata uygun olarak paylaşılabilecektir.


4.     Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği,
İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliği,
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği,
Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.


Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, belirlenen gerekli ve yeterli her türlü önlem Şirket tarafından alınmaktadır.


5.     Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Veri SahipleninHakları


Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak sizler, kanun ve sair mevzuat kapsamında:


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.


Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde usulüne uygun olarak talep etmiş olduğunuz bilgi(ler) tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla yasal süreler içerisinde bildirilir.


6.      Şikayet ve İletişim


Kişisel verileriniz Şirket imkânları doğrultusunda özenle ve titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak alınmaktadır. 6689 Sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz halinde ilgili taleplerinizi; 

 •   Fahrettin Kerim Gökay Cad.No: 49 Altunizade, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyanbir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “KişiselVerilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak;

 •   Noter kanalıyla;

 •   acibademlabmed@hs02.kep.tr adresine güvenlielektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veyasistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya

 •   Şirket’e hitabenyazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarakkisiselveri@acibadem.com‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

 •   Mevzuatta öngörülen diğerusullere uygun olarak iletebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi aşağıda dikkatinizesunulmuş olan Başvuru Formu’nu doldurarak ve yukarıda belirtilen usullerletarafımıza iletmenizi rica ederiz. .Kök Hücre Nedir?
Kök hücre kemik iliği, kordon kanı ve diğer bazı dokularda bulunan ve değişerek vücudun diğer dokularını oluşturma yeteneğine sahip bir grup hücredir. Günümüzde kök hücreler özellikle kemoterapi ve radyoterapi gören kanser hastalarının kan ve bağışıklık sistemini yeniden canlandırmak için veya bazı kalıtsal kan hastalıklarının tedavisi için kullanılmaktadır.


Kök hücrelerinin gelecekte felç, parkinson, alzheimer, omurilik zedelenmeleri, kalp ve birçok genetik kaynaklı hastalıkların tedavisinde hatta yaşlanmanın geciktirilebilmesi amacıyla kullanılabilmesi için araştırmalar devam etmektedir.
Kordon Kanı Hayat Kurtarabilir.
Kordon Kanı kök hücreler açısından çok zengindir. Kök hücreler halen günümüzde pek çok ciddi hastalıkların değerli bir tedavi seçeneğidir. Bu nedenle saklanması yalnız sizin değil toplum için önemli yararlar sağlayabilecektir. Kordon kanı atılmamalı, mümkünse saklanmalıdır. Ailenizde kök hücre tedavisine ihtiyacı tıbbi olarak saptanmış birisi varsa bebeğinizin kordon kanını saklatmak amacıyla mutlaka hekiminize danışmanızda fayda vardır.


Bebeğinizin kordon kanını kendisi için veya ailenizden bir başkası için yada ihtiyacı olan herhangi bir hasta için ileride kullanılmak amacıyla da özel olarak saklatabilirsiniz. Ancak bir kişinin kök hücre nakline ihtiyaç duyulan bir hastalığa yakalanma ihtimali yaklaşık 1/20.000 arası olarak hesaplanmıştır. Oysa kök hücre nakli için uygun özellikte hücre bekleyen çok sayıda hasta bulunmaktadır.


Bu nedenle Acıbadem Labcell bebeğinizin kordon kanını yalnız özel olarak kendisi için saklatmak yerine, ihtiyacı olan hastalarda da kullanım iznini vermenizi tavsiye eder. Aynı şekilde sizinin ihtiyacınız olduğunda benzer imkanlar size de sağlanabilecektir.
Kordon Kanı Bankacılığı Nedir?
Kordon kanı içinde bulunan kök hücrelerinin ayıklandıktan sonra, saklanması sürecine kordon kanı bankacılığı denir. Kordon kanı bankacılığı bugün için 3 ayrı tipte yapılmaktadır: 


 1. Allojenik Bankacılık: Bu bankacılıkta aile kordon kanına ait tüm haklarından vaz geçerek toplumun kullanımına sunmaktadır. 
 2. Otolog Bankacılık :Aile kordon kanını sadece kendisi için ücreti karşılığında saklatmaktadır.
 3. Karma bankacılık: Aile kordon kanının bir kısmını sadece kendisi için saklatırken bir kısmını toplumun kullanımına açmakta bunun karşılığında allojenik bankadan çocuğunun ihtiyaç duyabileceği bir başkasına ait kordon kanını kullanım hakkı elde etmektedir.
Neden Kordon Kanı Bankacılığı?
Kordon kanının saklanmasındaki temel amaç, içersinde bulunan iki önemli kök hücrenin varlığıdır . Bu kök hücreler : 


 1. Kan (hematopoetik) kök hücreleri , 
 2. Bağ doku (mezenkimal) kök hücreleridir. 


İşte bu iki kök hücre kordon kanı bankacılığının peşinde olduğu hücrelerdir. Bu günkü teknolojide Kan kök hücrelerinin çoğaltılabilmesi henüz mümkün değildir ve bu hücreler özellikle bazı kanserlerin(lösemi gibi) ve genetik hastalıkların(Akdeniz anemisi gibi) tedavisinde aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak burada bilinmesi gereken kanser tedavisinde allojenik, yani bir başkasına ait kök hücreler, otolog yani kendi kök hücrelerimizden çok daha etkilidirler. Kordon kanında bulunan ikinci grup kök hücre ise organ yenilenme çalışmalarının en popüler hücresi olup, bu hücreler kan kök hücrelerinin aksine bugünkü teknoloji ile çoğaltılabilmektedir. Daha önemliside otolog mezenkimal kök hücrelerin, allojenik-başkasına ait kök hücrelerden çok daha güvenli olmalarıdır. Bu durum şu sonucu doğurmaktadır: Bir aile için yapılaması gereken en doğru karar kanserle tedavi için gerekli olan kan kök hücrelerini başkasından sağlamak, ancak organ yenileme çalışmalarının popüler hücresi için iyi bir kaynak olan kendine ait kordon kanını ise yine kendisi için saklatmaktır.


Yasal olarak saklanılabilir bir kordon kanında bulunması gereken kan kök hücre sayısı 2x 106 (iki milyon) olarak belirlenmiştir. Ancak bu bir alt sınırdır ve çoğu durumda bu kadar hücrede yeterli olmayabilir. Yetersiz kalınan durumda uygun doku gruplu farklı kişilerden kan kök hücreleri toplanarak tedavinin etkinliği artırılmaya çalışılır.
Neden Karma Allojenik Kordon Kanı Bankacılığı ?
Karma allojeneik kordon kanı bankacılığında aileler, kordon kanlarının hem kendileri için hemde ihtiyaç duyabilecek hastalar için saklanmasına onay verirler. Böylece; saklanan kordon kanının ¾ ‘nü, Acıbadem Labcell Hücre Laboratuarı ve Kordon Kanı Bankası’na ihtiyacı nedeniyle başvuran hastalara bağış yapmayı kabul etmiş olurlar. Kordon kanının kalan ¼ kısmı ise tümüyle aile adına saklamaya devam eder. Buna ilaveten; ailelerin ihtiyaçları halinde ve hücre sayısı yetersiz kaldığında, benzer şekilde bağışlanmış diğer kordon kanlarından yararlanabileceklerini bilirler. Bu tip bankacılığın avantajları şöyle özetlenebilir: 


 1. Aileler kendi kordon kanlarını saklatırken ileride kanser tedavisinde onlar için çok daha faydalı olan ihtiyaç duyabilecekleri kan kök hücresini , doku grubu uygun allojeneik-başkasına ait bir veya birkaç kordon kanından elde etme hakkına sahibi olurlar.
 2. Kordon kanlarını bir başkasına devretseler bile kordon kanının ¼ ‘ü hala onlar için saklanmaya devam eder. Bu kısım ise çoğaltılabilinen mezenkima-bağ dokusul kök hücre kısmıdır ki saklanan miktarın azlığının zaten bir önemi yoktur. Yani hastalar kendileri için başkasının mezenkimal kök hücrelerinden daha faydalı olacak olan kendi bağ dokusu kök hücrelerine ihtiyaç duyacakları miktarlarda saklatmaya devam etmektedirler.


 • Aileler kendi kordon kanlarına ihtiyaç olduğunda, Kordon kanlarının ¾ lük kısmı başkasına devredilmeden önce bu kararlarından vaz geçme hakkına sahiptirler ve bu ürünü otoloğa dönüştürebilirler.
 • Karma bankacılık sayesinde biriken doku bilgileri sayesinde , Sağlık bakanlığı doku bilgi bankasında ülkemizin en genç, geçerliliği 60 yıl olabilen doku bilgi bankası kurulmuş olacaktır(doku bilgisinin sahibi 0 yaşında olduğundan). Bu aynı zamanda ulusal bir hizmettir.
 • Karma allojenik bankacılık Otolog Kordon Kanı Bankacılığı’ndan ekonomik olarak daha avantajlıdır.
Kordon Kanı Nedir, Nasıl Toplanır?
Doğar doğmaz, göbek bağı kesildikten sonra ilk 10 dakika içinde, göbek bağından alınır. Bu kan toplanmadığı zaman plasenta ile birlikte atılır, alınması normal doğum prosedürü ve bebeği herhangi bir şekilde etkilememektedir. Alınma işlemi doğum esnasında doğumu yaptıran hekim tarafında yapılır. Hem normal yolla hem de sezaryen doğumlarda uygulanabilir.


Alınan kan 36 saat içinde Acıbadem Labcell’e gönderilir. Kordon kanı, laboratuvarda özel yöntemler ile uygun şartlarda dondurulur. Acıbadem Labcell’deki sıvı azot buharı içinde saklanır. Dondurulan kök hücreler daha sonra gerek duyulduğunda çözülerek tedavide kullanılabilir.
Karar Verdikten Sonra Ne Yapmak Gerekir?
Kordon Kanı hücreleri çok değerli oldukları ve sadece doğumda alınabildikleri için alınma işleminin bu konuda uzman hekimler tarafından yapılması, alınma sonrası işlemlerin uzman kişilerce yürütülmesi ve örneklerin uygun koşullarda saklanması gerekir.


Aileler, doğacak bebeklerinin kordon kanının saklanmasına karar verdiğinde, Acıbadem Kordon Kanı Bankası’na ve doğum yaptıracak hekimlerine en kısa sürede bilgi verilmelidir. Bu sayede gerekli hazırlıklar yapılarak, malzeme ve belgeler doğum anında hazır bulundurulabilecektir.


Kordon Kanı Bankacılığı İçin bir olası senaryolar ve gerçekler:


Japonya’daki nükleer sızıntı gibi yada, Çernobil faciası sonrası nükleer kirlenme sonrasında olduğu gibi yada bir dönem istanbulda halkalı çöplüğünde bilmeden radyo aktif kaynaktan zehirlenen işçilerde yaşandığı gibi bir durum geliştiğinde kendi Kordon kanınızın hayat kurtarıcı olabileceğini Biliyor musunuz?


Kordon kanının talasemili-Akdeniz anemili bir kardeşin hayatını kurtarabileceğini biliyor musunuz?


Kordon kanı nakli sayesinde bugün yaşama sarılmış on binlerce hasta olduğunu biliyor musunuz?